Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-12 16:00


Hälso- och sjukvårdsutskottet den 12 januari

Nytt projekt om Framtidens sjukvård


Hur ska vården i Västra Götaland fungera och vara utformad 2025? Allt fler äldre vårdtagare och färre arbetande ställer nya krav på vården. Ett nytt projekt ska utreda frågan om framtidens sjukvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet vid dagens sammanträde i Vänersborg.

Projektet Framtidens sjukvård ska, i ett brett samarbete med Västra Götalandregionens verksamheter och kommunerna i Västra Götaland, till sommaren 2012 ta fram ett förslag till regionfullmäktige om hur vården i länet ska vara utformad 2025.

Utgångspunkten för projektet är Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården som fullmäktige fattade beslut om i september 2004. I strategin anges de mål och grundprinciper som ska leda till att invånarna ges en patientorienterad, trygg, säker, jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård som med god kvalitet tillgodoser behoven av både akut och planerad vård.

– Västra Götalandsregionens vision är att vi i Västra Götaland om tio år ska kunna erbjuda invånarna den bästa hälso- och sjukvården i Sverige. Arbetet för visionen kommer att leda till förändringar men förändringarna ska ske i ett längre perspektiv med lyhördhet mot invånarnas behov och vilja och i samarbete med våra verksamheter och kommunerna säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist.

Utredningsarbetet inom projektet Framtidens sjukvård kommer att ske i flera steg och omfattar så väl nulägesbeskrivningar, förslag till principiella lösningar och konsekvensbeskrivningar samt fokusgrupper med invånare. Projekttiden är kort. Redan om ett och ett halvt år ska regionfullmäktige fatta beslut om inriktningen för framtiden.

– Vårt huvuduppdrag är att ta fram en idéskiss för hur vi i framtiden bland annat ska kunna stärka närsjukvården och hur vården ska bli jämlik och lyhörd för alla invånare i länet. Skissen ska också ge idéer till lokalsjukhusens roll och organisation, hur vi säkrar tillgången till vårdplatser och förbättrar omhändertagandet säger styrgruppens ordförande Bengt-Göran Olausson.

Vårdens utveckling är ett ständigt pågående arbete inom regionens verksamheter. Projektet Framtidens sjukvård ska inte stoppa eller bromsa det pågående arbetet utan stimulera till fortsatt utveckling med en gemensam inriktning för att klara framtida krav och förutsättningar.

Uppdaterad information om projektet kommer att publiceras i nyhetsbrev och på Västra Götalandsregionens hemsida.

 

Handlingsplan för Öppna jämförelser

I november 2010 redovisade Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting en jämförelse av den Svenska vårdens kvalitet och effektivitet i rapporten Öppna jämförelser. Syftet med rapporten är bland annat att stimulera till förbättringar i vården genom att landstingen kan jämföra sig med varandra.

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade att godkänna den upprättade handlingsplanen med de föreslagna åtgärderna för att förbättra Västra Götalandsregionens resultat. Två områden har särskilt prioriterats där resultaten behöver förbättras - läkemedelsbehandling och trombolysbehandling vid stroke.

Resultaten för Västra Götalandsregionen presenterades i ett pressmeddelande den 22 november.Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson 0705-86 86 99, hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist 0706-61 98 44.
Ordförande styrgruppen Framtidens sjukvård Bengt-Göran Olausson 0705-57 05 60 eller projektledare Framtidens sjukvård Jan Carlström 0709-69 43 88.


Läs meddelandet som PDF