Pressmeddelande
Från Koncernkontoret
2015-11-09 15:00


Överskott väntas för Västra Götalandsregionen för 2015


Vid ett extrainsatt sammanträde på måndagen beslutade regionstyrelsen att godkänna den senaste delårsrapporten. Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200 miljoner kronor för 2015 men resultatet är inte helt säkert. Arbetet för att uppnå balans i verksamheten måste fortsätta året ut.

Ekonomi i balans trots hög kostnadsutveckling

Som helhet är Västra Götalandsregionens ekonomi i balans för perioden. Kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården har dock varit högre än budgeten tillåter. Den största ökningen utgörs av ökade personalkostnader och ökande läkemedelskostnader hos sjukhusen.

Fortsatt fokus på förbättrad ekonomi

Arbetet med kostnadskontroll och att få ekonomisk balans i verksamheten måste fortsätta året ut. Det gäller främst akutsjukhusen. Samtliga sjukhus måste också ta fram åtgärdsplaner för 2016 och arbetet ska göras tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Dessutom ska flera analyser tas fram och rapporteras för att förbättra ekonomin nästa år. I dagens beslut finns också ett uppdrag att omstrukturera Närhälsan för att på längre sikt undvika underskott inom primärvårdsverksamheten.

Många goda resultat inom sjukvården

Målen för vårdgarantin och tillgänglighet inom 60 dagar uppfylls inte och antal väntande på besök och behandling har ökat jämfört med förra året men delårsrapporten visar på flera goda och förbättrade delårsresultat:

  • Genomloppstiderna på akutmottagningarna har förbättrats.
  • Fler patienter har fått vård jämfört med föregående år och kvalitetsutvecklingen är positiv.
  • Sammantaget har produktionen har ökat.
  • Utvecklingen mot en ökad regiongemensam produktionsstyrning börjar att fungera.
  • Utskrivningsklara patienter har ökat jämfört med föregående år, vilket dock försvårar en ökad produktion av planerad vård.

Kvalitén hos VGR bättre än rikssnittet

Kvaliteten inom den sjukhusbaserade vården är mycket god i VGR. Öppna jämförelser 2014 visar att Västra Götalandsregionens sjukhus är bättre eller på samma nivå som riksgenomsnittet för 87 procent av mätpunkterna. Kvartalsmätningen för andra kvartalet 2015 visar att sjukhusen når utsatta mål för 12 av 16 utvalda indikatorer (75 procent), och att man nästan når målvärdet för ytterligare tre indikatorer.

Något minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i VGR har minskat något jämfört med delårsrapporten i mars, framför allt beroende på säsongsvariation. Trenden har förbättras på några sjukhus, där ett systematiskt arbete med insatser börjar få effekt. Samtliga förvaltningar prioriterar arbetet med att få ned sjukfrånvaron.Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35 och Jörgen Andersson 0761-12 21 68.


Läs meddelandet som PDF