Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-04-16 14:00


Patienter ges möjlighet att läsa sin journal via nätet


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att föreslå regionstyrelsen att godkänna genomförandeplanen för införande av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland.

Syftet med att göra journalinformation tillgänglig via 1177 Vårdguidens e-tjänster är att stärka möjligheten för patienter att vara med i beslut och uppföljning av den egna vården. Forskning och erfarenheter har visat att när patienten kunnat få ta del av sin journalinformation så ökar engagemanget för den egna hälsan och vården blir också mer begriplig för patienten. Människors förmåga till analys och kunskap om sin egen hälsa ska uppmuntras och vara med och bidra till att driva vårdens utveckling framåt.

Genomförandeplanen innehåller ett övergripande förslag på hur journal via nätet kan införas under år 2015-2016. Förslaget innefattar en strategi för genomförandet samt en tidsplan, kostnadsberäkning och finansiering av projektet. En genomgång av kompetenser i projektet har gjorts och utifrån det ska en projektorganisation bildas. Till projektet kommer också flera referensgrupper att knytas, bland annat facklig referensgrupp, chefläkargruppen, patientföreningar med flera.Kontaktperson: Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37,
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, eller Kjell Foss, kommunikationsstrateg HSA, 0700-82 55 17.


Läs meddelandet som PDF