Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-13 12:20


Regionstyrelsen 13 januari


Maritim strategi med fokus på land och vatten

Västra Götalandsregionens maritima strategi ska uppdateras. Inriktningen är de områden där det i framtiden behövs särskilda satsningar i den maritima sektorn. Dessutom ska ett nytt maritimt handlingsprogram tas fram med tydliga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Den maritima sektorn är ett av Västra Götalands styrkeområden. Cirka 3000 företag med omkring 20 000 sysselsatta i Västsverige är verksamma inom marina livsmedel, marin besöksnäring och marin teknik som rymmer sjöfart och båtnäring. I Västra Götaland pågår en maritim klustersatsning som går hand i hand med EU-kommissionens havspolitik, regeringens arbete med en nationell maritim strategi och den nationella havsplaneringen.

Den maritima strategin är en del av Västra Götaland 2020, strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG 2020) som innehåller visionen om det ”goda livet.”  Visionen för den maritima strategin är att Västra Götaland ska vara en av Europas ledande maritima regioner. Förutom Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) omfattas även insatser i Vänern av den maritima strategin.
 
Havsanknuten verksamhet är en del av ”Five Clusters” som representerar gemensamma styrkeområden för Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och Västsvenska Handelskammaren. Övriga utpekade områden är fordonssektorn, grön kemi, life science och hållbar stadsutveckling.

– Den maritima sektorn är en västsvensk framtidsnäring med stora möjligheter inom livsmedel och besöksnäring, viktiga miljöinnovationer inom marin teknik och lösningar på stora utmaningar genom marin energi och marin bioteknik. Västra Götalandsregionen satsar projektmedel för att Västsverige skall vara en ledande aktör, säger regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson.
 
Västra Götaland är en av de utpräglade maritima regionerna i EU och har ett nära samarbete med EU-kommissionen och andra regioner för att utveckla sina förutsättningar. Det gäller till exempel European Maritime Day och flera projekt i Nordsjön och Östersjön. Under 2015 är Västra Götaland en partner i OECD-projektet The Future of the Ocean Economy.

Inriktningen på den maritima strategin som praktiskt ska resultera i ett maritimt handlingsprogram är:

  • Behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft i Västra Götaland
  • Samarbeta över sektors- och branschgränser för innovation och maritim utveckling
  • Samverkansöverenskommelser om maritim utveckling med deltagare från näringslivet, akademi och institut samt offentliga aktörer inklusive kommuner och statliga myndigheter
  • Påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på maritima området

Den maritima strategin som regionstyrelsen idag fattade beslut om är ett förslag till regionfullmäktige som slutgiltigt fattar beslut om strategin. Ursprungligen kommer förslaget från BHU, beredningen för hållbar utveckling som är ett samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i frågor kring hållbar utveckling.

Maritim_strategi.pdf


Kontaktperson: Anders Carlberg, maritim expert, regionutveckling, Västra Götalandsregionen, anders.carlberg@vgregion.se, 0708-82 15 41

 

VGR ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Svensk luftambulans

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen ska ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland – Dalarna så att förbundet kan ta över ambulanshelikopterverksamheten i Västra Götaland från den 1 januari 2019.

Det nuvarande kommunalförbundet bildades av landstingen i Värmland och Dalarna för att ta hand om ambulanshelikopterverksamheten i de båda länen. I och med Västra Götalandsregionens medlemskap ska förbundet byta namn till Kommunalförbundet Svensk luftambulans och ta hand om ambulanshelikopterverksamheten även i Västra Götaland från och med 2019.

Inom Västra Götalandsregionen är det styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus som hittills haft uppdraget att bedriva ambulanshelikopterverksamhet i länet. Den medicinska personalen är anställd av Västra Götalandsregionen men flygverksamheten bedrivs idag av en upphandlad entreprenör, Norrlandsflyg Ambulans AB. Företaget har under en lång tid haft ekonomiska problem och inte kunnat leverera det de ska enlig avtalet och Västra Götalandsregionen har därför sökt andra lösningar för hur ambulansflyget ska kunna fungera.

Regionstyrelsen föreslår nu Västra Götalandsregionen ansluter sig till kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna och att flygverksamheten flyttas över från Norrlandsflyg till det nybildade kommunalförbundet Svensk luftambulans. Vid inträdet erlägger VGR 4.9 miljoner kronor i andelskapital, vilket motsvarar 3 kronor per invånare.

Beslutet om ansökan om medlemskap fattas slutgiltigt av regionfullmäktige.

Kontaktperson: Lars Hillerström, lars.hillerstrom@vgregion.se, 0708 - 95 07 69. 

 

Övriga beslut vid sammanträdet i korthet

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidorKontaktperson: Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson 0730-98 48 00.
Presstjänsten Niclas Samsioe 0706-98 06 35 och Åsa Elofsson 0708-80 16 19.


Läs meddelandet som PDF