Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-02-24 11:30


Regionstyrelsen 24 februari

Satsningar på sjukvård och kollektivtrafik i Västra Götalandsregionens detaljbudget


Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde om detaljbudgeten 2015 för Västra Götalandsregionen. Detaljbudgeten innehåller bland annat satsningar på hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

I detaljbudgeten redovisas den slutliga fördelningen av medel till nämnder och styrelser för 2015. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår till 141 miljoner kronor, innan eventuella godkännanden av att använda eget kapital. Västra Götalandsregionens ekonomi är stabil för de flesta verksamheter och likviditeten är fortsatt god. Vid årsskiftet 2014/15 var nettolikviditeten 9,3 miljarder kronor. Likviditeten kommer att minska något under året, men bedömningen är att det inte kommer att behövas någon extern upplåning.

I budgeten tillskjuts 750 miljoner till akutsjukhusen för att undanröja ekonomiska strukturella obalanser samt för tillgänglighetssatsningar inom bland annat obesitas- och ögonsjukvård. Några sjukhus befarar dock, trots tillskottet, en obalans och får därför i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma i balans vid slutet av året. Det gäller även GöteborgsOperan. Regionstyrelsen beslutade också att ett fåtal verksamheter får använda sig av eget kapital för att täcka kostnader som är av engångskaraktär.

Utvecklad närsjukvård i Göteborgsområdet

Under våren kommer regionkansliet att lägga fram ett förslag om att etablera och utveckla ett sammanhållet närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet med specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum. Syftet är att möta det ökade behovet av öppen specialistsjukvård som följer av befolkningsökningen.

Utbildningssatsningar för sjuksköterskor

Att kunna attrahera fler sjuksköterskor till sjukvården i Västra Götalandsregionen är en av de viktigaste utmaningarna. Därför fortsätter den långsiktiga utbildningssatsningen på specialistutbildningar för sjuksköterskor. I budgeten finns också 50 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att komma tillrätta med oskäliga löneskillnader inom hälso- och sjukvården.

Korta väntetiderna inom cancersjukvården

Staten har nyligen beslutat att satsa 2 miljarder kronor under tre år för att korta väntetiderna inom cancersjukvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beräknas få 60 miljoner kronor av dessa medel för satsningar i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får också i uppdrag att se över ersättningsnivåerna för Vårdval Rehab då kostnaderna bedöms bli högre än vad som budgeterats.

Enklare att resa kollektivt

Under 2015 fortsätter arbetet med att förenkla för människor att resa kollektivt. Ett prioriterat område är att utveckla digitala betaltjänster som ska underlätta för resenären att köpa sin biljett. Även forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet kommer att stärkas genom att öka engagemanget i forskningscentrum och olika utvecklingsprojekt.

 

Regionstyrelsens beslut om detaljbudgeten är ett förslag. Det slutgiltiga beslutet om detaljbudgeten fattas av regionfullmäktige den 14 april 2015.

 

Regionstyrelsens beslut i korthet

Pressinformation från den VGR:s Grönblå ledning

Kommentarer till samanträdet kan finnas på partiernas hemsidor

Handlingar tillsammanträdet

Regionstyrelsens ledamöter

 Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Presstjänsten Åsa Elofsson 0708-80 16 19 och Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF