Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-18 14:00


Regionstyrelsen den 18 januari


Vid sammanträdet den 18 januari i Vänersborg tog regionstyrelsen bland annat beslut om miljardinvesteringar i kollektivtrafik, infrastruktur, fastigheter och utrustning till vården. Styrelsen beslutade även om att utveckla vården för svårt sjuka barn.

Handlingar till regionstyrelsens sammanträde

Västtrafik investerar miljarder i nya tåg

Västtrafik behöver köpa in nya tåg för att klara den kommande trafikökningen. Det anser Västra Götalandsregionens regionstyrelse, som i dag ställde sig bakom en investering på drygt 1,3 miljarder kronor.

Styrelsen för Västtrafik AB har lämnat in två förslag på investeringar till Västra Götalandsregionen om inköp av tåg:

  • Elva pendeltåg. Kostnad: 682 miljoner kronor.
  • Sex Regina trevagnståg för den regionala trafiken. Kostnad: 673 miljoner kronor.

Orsakerna till investeringsbehovet är flera. I Göteborgsområdet finns målet att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas fram till år 2025 och redan om två år införs trängselskatt i Göteborg. Dessutom införs snabbare och tätare tågtrafik Göteborg-Trollhättan-Vänersborg 2013. Detta sammantaget ökar kraven på tågtrafiken.

Det behövs också reservfordon för att öka pålitligheten och punktligheten. Kraven på bekvämlighet gör också, att ståplatser ska begränsas till kortare sträckor.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna förslagen från Västtrafik AB.

-Det här är väldigt angeläget och välkänt, eftersom det har beretts i Västtrafiks egen verksamhetsplan och beskrivits  för regionkansliet och regionstyrelsen i några omgångar. Det finns ett stort behov att bygga ut tåg- och  pendeltrafiken för att möta det ständigt ökande kollektivtrafikresandet, säger Västra Götalandsregionens ekonomidirektör, Mats Friberg.

Vård för svårt sjuka barn ska utvecklas

Västra Götalandsregionen ska utveckla vården i livet slutskede för barn och ungdomar. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska i samarbete med sjukhusen arbeta in åtgärderna i överenskommelserna för vård 2012.

I Västra Götaland är det varje år omkring 20-25 barn och ungdomar i åldern 0-19 år som är i behov av hospicevård, vård i livets slutskede. Omkring 5-10 av dessa unga vistas på sjukhus när de avlider. Detta framgår av Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Behovet av kvalificerad hospicevård finns för i huvudsakligen tre kategorier barn och ungdomar:

  • De med en neurologisk obotlig sjukdom.
  • De med cancersjukdom där den medicinska behandlingen visat sig vara otillräcklig.
  • Obotligt hjärtsjuka eller de med svåra hjärnskador efter olyckshändelser.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelning bedömer att de geografiska avstånden omöjliggör en koncentration av hospicevården till ett sjukhus. Det är också uteslutet att bedriva den på varje sjukhus. Däremot kan vården för unga i livets slutskede utvecklas, detta oavsett om vården sker i hemmet, via växelvård, på sjukhus eller i andra former. Kompetensen inom regionens verksamheter behöver därför förstärkas när det gäller det medicinska, psykosociala, emotionella och andliga omhändertagandet.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnderna i uppdrag att utveckla hospicevården för unga med livshotande sjukdomar. Detta ska ske i samarbete med berörda sjukhus och förvaltningen Habilitering & Hälsa.

-Detta är ett viktigt utvecklingsområde för att ytterligare förbättra vården för invånarna i Västra Götaland, säger Lars-Olof  Rönnqvist, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Regionstyrelsens övriga beslut i korthet

 

Fullmäktigeärenden

Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommendationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Underåriga slipper vårdavgift

Regionkansliet har utrett hantering av krav på vårdavgift eller avgift för uteblivna besök för underåriga. Det handlar om de fall, där kraven inte kan ställas till förmyndare. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta, att ingen avgift ska tas ut i de aktuella fallen.

Uttag ur föräldraförsäkringen redovisas årligen i ”Personalstatistik”

I en motion föreslår Sören Kviberg (V) att Västra Götalandsregionen ska mäta jämställdheten inom verksamheterna i samband med budgetuppföljningen. Kviberg vill att verksamheterna ska redovisa fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller uttagna dagar ur föräldraförsäkringen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. De efterfrågade uppgifterna redovisas varje år i rapporten ”Personalstatistik”.

Fritt val av hjälpmedel ska undersökas

Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa Fritt val av hjälpmedel och göra det möjligt för brukarna att själva välja hjälpmedel.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att styrelsen ska undersöka om det går att öka patientens valmöjligheter av hjälpmedel utan att öka kostnaderna eller riskera samarbetet med länets kommuner. Styrelsen föreslår vidare att motionen ska anses besvarad.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

Motion om hälsoundersökningar besvarad

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion att det ska bli möjligt för invånarna i Västra Götaland att ta ett eget ansvar för sin hälsa genom förebyggande hälsokontroller på vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. För att göra detta möjligt menar motionären att det behövs ett samlat program och en prislista för kvalitetssäkrade hälsokontroller.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsutskottet hänvisar till att vårdenheterna inom VG Primärvård, enligt krav- och kvalitetsboken, har ett uppdrag som täcker hälsoundersökningar samt att utskottet i oktober 2010 fastställde en specifikation av hälsoundersökningar och ett frågeformulär som sektorsrådet för allmänmedicin tagit fram.

Centrum för kvinnor med endometrios ska utredas

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller en motion från Monica Selin (KD) om att utreda behoven och förutsättningarna för att inrätta ett särskilt centrum för kvinnor med svår endometrios.

Hälso- och sjukvårdsutskottet konstaterar i sitt yttrande att vårdbehovet för kvinnor med endometrios i stor utsträckning är tillgodsosett. Men vid mer avancerad sjukdom kan det finnas ett stort behov och vara av ett stort värde för patienten med ett tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt omhändertagande. En sådan centrumbildning för kvinnor med svår endometrios finns inte idag vilket styrelsen föreslår ska utredas.

Endometrios är en kronisk hormonberoende inflammatorisk sjukdom som bland annat omfattar menstruationsrelaterad smärta, smärta vid samlag samt infertilitet. Mer information om sjukdom och behandling finns att läsa på 1177.se


Styrelseärenden

Styrelseärendena är de ärenden som regionstyrelsen har regionfullmäktiges mandat att själva fatta beslut om.

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att godkänna detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen 2011.
I och med dagens beslut godkände styrelsen en utökning av budgeten med ytterligare 90 miljoner kronor och ger ett flertal förvaltningar möjlighet att använda delar av det egna kapitalet. Beslutet innebär att Västa Götalandregionens budget för 2011 är underbalanserad med ett beräknat underskott på totalt 203 miljoner kronor.

Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutgiltiga fördelningen till nämnder styrelser och förvaltningar samt hur de disponerar sin budget. Detaljbudgeten bygger på de tidigare besluten i regionfullmäktige i juni samt kompletteringsbudgeten i november 2010.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

Tid- och aktivitetsplan för planerings- och uppföljningsaktiviteter under år 2011

Regionstyrelsen beslutade att fastslå den föreslagna tid- och aktivitetsplanen för planerings- och uppföljningsaktiviteter 2011.

Enligt planen behandlas årsredovisning och bokslut i regionstyrelsen den 22 mars och i fullmäktige den 12 april. Den 14 juni fattar regionfullmäktige beslut om kommande års budget. De tre delårs- och månadsrapporterna för mars, augusti och oktober behandlas av styrelsen den 24 maj, 11 oktober och 13 december.

Drygt 2 miljarder investeras 2011

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde om låneramar för investeringar på drygt 2 miljarder kronor i fastigheter och utrusning under 2011. De största investeringarna genomförs vid sjukhusen, drygt 1,7 miljarder.

Investeringsramen för satsningar i förvaltningarna åren 2011-2013 uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Till de större investeringarna de kommande åren hör de nya rättpsykiatriska enheterna vid Brinkåsen, Falköping och Rågården. Vid Sahlgrenska i Göteborg påbörjas byggandet av Bild- och interventionscentrum. Förutom investeringsramen på 7 miljarder investeras 1,5 miljarder kronor i bolagen, en satsning som framförallt berör Västtrafik AB och inköp av nya tåg. Dessutom beslutade fullmäktige i november om 820 miljoner kronor till medfinansieringen av infrastrukturpaketet i Göteborg.

MR-kameror 3Tesla till Sahlgrenska och NU-sjukvården

Regionstyrelsen beslutade att köpa två magnetresonanskameror, MR-kameror 3 Tesla till NU-sjukvården och Östra sjukhuset. Kamerorna används till avancerad bilddiagnostik inom till exempel strokevård, cancersjukvård, ortopedi och neurologi. Vid Östra sjukhuset kommer det framöver att bli möjligt att söva patienter under undersökningar med MR-kameran vilket bland annat gör det möjligt att undersöka yngre barn.

Investeringen uppgår till totalt 40 miljoner kronor, 20 miljoner vardera till de två sjukhusen. Investeringen finansieras till största delen genom att använda ett kvarvarande investeringsutrymme för strategiska utrustningsinvesteringar 2010. Två motsvarande anläggningar finns redan i bruk inom Västra Götalandsregionen en vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och en vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Fördelning av investeringsutrymme 2011 avseende strategiska utrustningsinvesteringar

Efter framställningar under hösten 2010 från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett beslutade regionstyrelsen att godkänna strategiska utrustningsinvesteringar på närmare 70 miljoner kronor vid sjukhusen. Investeringarna finansieras inom beslutat låneutrymme.

Fortsatt arbete med samordnande frågor kring föreningsbidrag

Hösten 2009 beslutade regionfullmäktige om en policy för bidrag till föreningar. Sedan dess har en politisk styrgrupp arbetat med att ta fram regler kring föreningsbidragen med utgångspunkt från policyn.

Regionstyrelsen beslutade att utse kulturnämnden att samordna och fortsätta arbetet med regler för föreningsbidragen tillsammans med folkhälsokommitténs, rättighetskommitténs, regionutvecklingsnämndens och kulturnämndens presidier.

Uppdragshandling om kompetenscentrum om våld i nära relationer

Regionstyrelsen beslutade att lämna uppdragshandlingen om kompetenscentrum om våld i nära relationer till hälso- och sjukvårdsutskottet för yttrande.

Ja till ny vårdcentral i Vänersborg

MedPro Clinics ApS vill driva Nya Torpa vårdcentral i Vänersborg. Regionstyrelsen godkände ansökan.

Insatser för personalförsörjning

Västra Götalandsregionen klarar sin personal- och kompetensförsörjning. Regionstyrelsen beslutade, att budgetuppdraget är avslutat.

Personalvisionen avslutade budgetuppdraget

Västra Götalandsregionen har en ny medarbetarpolicy. Regionstyrelsen beslutade, att budgetuppdraget därmed är avslutat.

Riktlinjer för anpassad bemanning

Nu finns riktlinjer för införandet av verksamhetsanpassad bemanning. Regionstyrelsen beslutade, att budgetarbetet därmed är avslutat.

Ansvar och tidplan för kollektivtrafiken

I januari 2012 ska Västra Götalandsregionen ta över som huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götalands län. Enligt tidplanen ska avtalet undertecknas vid Västtrafiks årsstämma, 27 maj 2011. Ett underlag för synpunkter på den kommande skatteväxlingen har skickats ut. Regionstyrelsen antog ansvarsunderlaget och godkände tidplanen.

Vill motverka utflaggning av svensk sjöfart

Svensk sjöfart hotas av utflaggning till andra länder. Det visar en utredning. I ett yttrande delar regionstyrelsen bedömningen att man nu måste vidta motåtgärder.

Yttrande om EU-kommissionens samråd om Femte sammanhållningsrapporten

Regionstyrelsen beslutade att avge ett yttrande om EU:s sammanhållningspolitik 2014 – 2020 med svaren på tolv frågor från EU-kommissionen om Femte sammanhållningsrapporten.

EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till ekonomisk, territoriell och social sammanhållning inom EU. Den bidrar årligen med hundratals miljoner till olika utvecklingsprojekt i Västra Götaland. Sammanhållningspolitiken ska medverka till att stärka den gemensamma europeiska konkurrenskraften samt minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Inför EU:s långtidsbudget 2014-2020 kommer sammanhållningspolitikens storlek och utformning att diskuteras.

Komplettering i arvodesbestämmelserna

Arvodesberedningen har föreslagit kompletteringar av arvodesbestämmelserna. Anledningen är förändringarna i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade i november 2010. Fastighets- och servicenämndernas presidier utökas till tre förtroendevalda ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordföranden. Dessutom införs arvoden för presidiet i styrelsen för Institutet för stressmedicin.

Regionstyrelsen beslutade att överlämna arvodesberedningens förslag till fullmäktige utan eget ställningstagande.Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, telefon 0702-49 17 24.
Presstjänsten Niclas Samsioe 0706-98 06 35, Jan Nyman 0702-54 41 62.


Läs meddelandet som PDF