Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-10-01 13:30


Från ekonomiutskottets sammanträde

Västra Götalandsregionen förbereder försäljning av 31 fastigheter


Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från ekonomiutskottet sälja 31 fastigheter. Främst är det fråga om 17 vårdcentraler men förslaget gäller även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet. Försäljningen gäller enbart byggnaderna och påverkar inte verksamheten i fastigheterna.

Förslaget att sälja fastigheterna följer Västra Götalandsregionens fastighetsstrategi. Enligt strategin ska regionen bara äga fastigheter om det behövs av strategiska, ekonomiska eller praktiska skäl. Förslaget om vilka fastigheter som ska säljas kommer från regionens fastighetsbolag Västfastigheter.

– Genom en försäljning frigörs dels kapital för framtida investeringar, dels uppnår vi större möjligheter att utveckla vården i framtiden. Även om det finns ekonomisk täckning för de investeringarna de närmsta åren finns det behov av fler och större investeringar hos framförallt sjukhusen, investeringar som vi ännu inte har pengar till, säger ekonomidirektör Mats Friberg.

Erfarenheter från fastighetsförsäljningen 2005, då Västra Götalandsregionen sålde 33 fastigheter, visar att försäljningen inte inneburit några förändringar för verksamheten och att samarbetet med den nya fastighetsägaren fungerar väl.

Regionstyrelsens ekonomiutskott beslutade på onsdagen att rekommendera att Västra Götalandsregionen säljer de fastigheter som Västfastigheter föreslagit. Ärendet kommer att behandlas i regionstyrelsen och avgörs slutligen i regionfullmäktige.

Vårdcentraler

De 17 vårdcentraler som enligt förslag ska säljas är:

Tanums vårdcentral, Herrestads vårdcentral, Fästningsholmen i Kungälv, Tjörns Vårdcentral, Brålanda sjukhem och vårdcentral, Torpa vårdcentral i Vänersborg, Hjortens vårdcentral, Stavre vårdcentral och Källtorps vårdcentraler i Trollhättan, Noltorps vårdcentral, Sollebrunns vårdcentral, Ängabo vårdcentral, Gråbo vårdcentral, Lerums vårdcentral, Fritsla vårdcentral, Svenljunga vårdcentral/sjukhem och Mölnlycke vårdcentral.

Sjukhem/behandlingshem

I förslaget till försäljning finns nio sjuk-eller behandlingshem:

Iduna 2 och Malögården i Uddevalla, Aston Villa i Stenungsund, Mariedal och regementsgatan i Vänersborg, Maria Alberts vårdcentrum och Hjortmossen i Trollhättan, Skogslyckan i Alingsås och Behandlingshemmet Varpen i Kinna.

Annan verksamhet

Belfragegatan i Vänersborg, Ambulansstationerna i Mariestad, Mölltorp och Skövde samt Skintebo tandpoliklinik.

Investeringar för 1,9 miljarder 2009

Ekonomiutskottet föreslår att regionstyrelsen fastslår förslaget att investera totalt 1,9 miljarder i Västra Götalandsregionens verksamheter under 2009.

Främst är det fråga om investeringar i fastigheterna men regionen vill även investera i ny utrustning för 800 miljoner kronor. Investeringarna följer Västra Götalandsregionens investeringsplan för 2009-2011 som totalt omfattar 5,5 miljarder kronor.

Trots de stora investeringarna de kommande åren har sjukvården behov av ytterligare investeringar som inte finns med i planen för 2009-2011. Totalt rör det sig om ytterligare 3,6 miljarder som regionen idag inte har pengar till.

28,3 miljoner investeras i Tvätteriet i Alingsås

Tvätteriet bör få 28,3 miljoner kronor till nya investeringar för att höja produktiviteten och minska Tvätteriets energianvändning. Det beslutade ekonomiutskottet i ett förslag till regionstyrelsen på onsdagen.

De 28,3 miljonerna ska Tvätteriet använda till att ersätta dagens tre tvättanläggningar, så kallade tvättlinjer, med två nya. I och med de nya anläggningarna kommer produktiviteten och kvalitén att höjas och kostnaderna minska med 6,2 miljoner kronor per år. Kostnadsbesparingen består av minskade personalkostnader, 13 personer, och minskad förbrukning av energi, vatten, kemikalier och underhåll.

Regionstyrelsen fattar slutgiltigt beslut om investeringen.Kontaktperson: Johnny Nilsson, ekonomiutskottets ordförande, 0708-28 17 25. Mats Friberg, ekonomidirektör, 0709-50 41 31.
Niclas Samsioe, informatör presstjänsten, 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF