Pressmeddelande
Från SÄS
2011-06-14 07:45


Färre vårdrelaterade infektioner frigör vårdplatser på SÄS


Södra Älvsborgs Sjukhus har sedan 2006 arbetat systematiskt för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Senaste SKL-mätningen i mars visar att SÄS har goda resultat jämfört med andra lika stora sjukhus i landet. 8,6 procent av patienterna vid SÄS hade någon form av vårdrelaterad infektion. Medeltalet för landets ”länssjukhus” var 11,4 procent.

Vård i enkelrum, riktade insatser mot postoperativa infektioner och vårdrelaterade urinvägsinfektioner och genom att vårdpersonalen i allt högre omfattning följer basala hygien- och klädrutiner har lett till minskning av vårdrelaterade infektioner.
Lisbeth Karlsson, infektionsläkare och Hans Ahrne hygienstrateg vid SÄS. Foto Bo Haglund, Fotomedia.

Högupplöst bild på Hans Ahrne och Lisbeth Karlsson (jpg)

– Resultatet stämmer väl med den positiva trend som vi sett under längre tid i sjukhusets egna IT-system, för infektionsregistrering säger hygienläkare Lisbeth Karlsson. Vi mäter kontinuerligt förekomsten av vårdrelaterade infektioner vilket ger ett betydligt säkrare resultat än att bara mäta en enskild dag, fortsätter Lisbeth Karlsson.

Under årets första kvartal drabbades 4,7 procent av patienterna vid SÄS somatiska avdelningarna av en vårdrelaterad infektion som kräver antibiotikabehandling. Detta är 0,9 procent lägre än motsvarande kvartal förra året.

-En sänkning med 0,9 procent låter kanske inte mycket. Men eftersom varje vårdrelaterad infektion förlänger vårdtiden med i genomsnitt fyra dagar så innebär sänkningen, om den blir varaktig, att vårdplatsbehovet vid SÄS minskas med drygt 1000 vårddygn. Lågt räknat innebär det att sjukhusets kostnader för VRI minskar med 4 miljoner, säger Hans Ahrne, hygienstrateg.

Illustration diagram över vårdrelaterade infektioner vid SÄS jämfört med följsamhet till basala hygienrutiner. När följsamheten till basala hygienrutiner har ökat har vårdrelaterade infektioner minskat.

Högupplöst bild på diagram över VRI och följsamhet till basala hygienrutiner (jpg)

Vad är då orsaken till de förbättrade siffrorna? 
Den ökade tillgången till enkelrum i Tehuset har säkert haft viss betydelse. Än viktigare är de riktade insatser som görs mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner, t. ex i form av en striktare användning av kvarliggande urinvägskatetrar.

SÄS har även minskat risken för infektionskomplikationer efter operationer. Här pågår ett fortlöpande arbete med att införa det åtgärdspaket som ingår i SKL’s patientsäkerhetssatsning.

Men främst beror förbättringen på att vårdpersonalen i allt högre omfattning följer fastställda basala hygien- och klädrutiner. Särskilt viktigt är det att sprita händerna före patientnära vård, undersökning och behandling

Nästa pusselbit i det strategiska arbetet mot vårdrelaterade infektioner är att breddinföra ett egenkontrollprogram där klinikerna ska utföra regelbundna kontroller för ”vårdhygienisk standard”. Under 2011 ligger fokus på de somatiska vårdavdelningarna och under 2012-13 införs egenkontrollprogrammet på mottagningarna.


Fakta
Varje vår och höst genomförs i SKL’s regi en punktmätning av vårdrelaterade infektioner vid landets sjukhus. En viss dag inventeras samtliga inneliggande patienter.

Det åtgärdspaket som ingår i SKL’s patientsäkerhetssatsning

 Kontaktperson: Hans Ahrne, hygienstrateg
Lisbeth Karlsson, infektionsläkare Pressjouren 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF