Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-26 14:52


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 26 januari

Ökad tillgänglighet och högre förtroende för primärvården


Tillgängligheten till primärvården har ökat liksom invånarnas förtroende för primärvården. Det visar en preliminär rapport om erfarenheterna från första året med VG Primärvård - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell.

Västra Götalandsregionen införde sin vårdvalsmodell den 1 oktober 2009. Samtidigt startade 64 nya vårdcentraler. Sedan dess har 8 vårdcentraler upphört och 2 nya har startat. I dagsläget finns ca 200 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Enligt rapporten finns det mycket som talar för att patienterna fått en starkare ställning i vården i och med den ökade valfriheten. Undersökningar som regelbundet utförs av ”Vårdbarometern” visar att invånarnas förtroende för primärvården fortsätter att öka.

En relativt stor andel av invånarna har utnyttjat sin valfrihet och gjort medvetna val av vårdcentral. Men patienternas följsamhet till sitt val varierar. Det är framför allt i Göteborgs-området som en stor del (20 procent) av besöken sker på annan vårdcentral än den valda eller hos läkare anslutna till den nationella taxan.

Även tillgängligheten till vården har ökat med fler vårdcentraler och ett ökat öppethållande. Den konkurrens som uppstått har också lett till bättre bemötande och service.

Antalet läkarbesök har ökat

Antalet läkarbesök i primärvården har ökat med ca 10 procent vilket delvis kan förklaras av fler vårdcentraler och läkare. Antalet sjuksköterskebesök har minskat vilket till en del möjligen kan förklaras av den stora vaccinationsinsatsen som gjordes i slutet av 2009 och början av 2010 och som tog mycket resurser i anspråk. Besök hos psykologer, psykoterapeuter och kuratorer har också minskat, vilket behöver analyseras och följas upp ytterligare i det fortsatta arbetet. Sammantaget är totala antalet besök i VG Primärvård i stort sett oförändrat jämfört med tidigare.

Fler allmänläkare

I rapporten konstateras att antalet specialister i allmänmedicin som arbetar med primärvård har ökat. Även intresset för att utbilda sig i allmänmedicin har ökat. Antalet ST-läkare i allmänmedicin har ökat från 173 till 220 under ett år.

Fortsatt utveckling

Erfarenheterna från första året visar på ett antal områden som bör uppmärksammas i det fortsatta uvecklingsarbetet. Det gäller till exempel vården för särskilt vårdkrävande patientgrupper, såsom äldre och multisjuka samt personer med behov av hembesök. Andra områden är patienter med olika former av psykisk ohälsa för vilka besöken har minskat samt det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i VG Primärvård. Vidare har ett utredningsarbete påbörjats för att se över hela ersättningsmodellen inför 2012.

 

Läs rapporten 1 år med VG Primärvård 

Hälso- och sjukvårdsutskottets årsredovisning

Hälso- och sjukvårdsutskottets resultat för 2010 visar på ett överskott på 65 miljoner kronor. Det framgår av den årsredovisning som utskottet fastställde.

 Kontaktperson: Helén Eliasson (S), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande tel 0761-41 02 69,
Jonas Andersson (FP), hälso- och sjukvårdsutskottets vice ordförande, tel 0708-37 78 53 Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-619844 Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19


Läs meddelandet som PDF