Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-03-31 13:00


Regionstyrelsen upphäver ekonomiska avsättningar och begär att regeringen ändrar lagen


Lagstiftningen för kommunal redovisning och balanskrav är för hårt knuten till ekonomiska underskott, anser regionstyrelsen. Lagstiftningen försvårar ekonomisk planering som bygger på långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen begär därför i ett brev till regeringen att lagstiftningen ses över.

Den 18 mars beslutade regionstyrelsen att från 2007 års resultat på 989 miljoner kronor avsätta 400 miljoner till pensioner och 400 miljoner till omstrukturering av verksamheten.

I revisionsberättelsen för 2007 riktas en anmärkning mot regionstyrelsen för att årsredovisningen inte anses vara rättvisande. Främst är det avsättningen på 400 miljoner till omstruktureringar som avses. Men revisorerna menar också att avsättningen till pensioner med 400 miljoner kronor inte stämmer med lagen. I revisionsberättelsen föreslås att årsredovisningen inte ska godkännas men att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Skrivningen i revisionsberättelsen gör att regionstyrelsen idag beslutade upphäva tidigare beslut om avsättningar till pensioner och omstruktureringskostnader. Styrelsen gör en annan tolkning av lagen än revisorerna men vill inte i konflikt med revisorerna driva frågan om avsättningar vidare till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade också att i ett brev till regeringen begära att lagstiftningen angående kommunal redovisning och balanskrav ses över. Vissa delar i lagstiftningen är alltför hårt knutet till ekonomiska underskott och försvårar en ekonomisk planering som bygger på långsiktighet och god ekonomisk hushållning.

Västra Götalandsregionen har haft ett ekonomiskt överskott på runt en miljard kronor per år de senaste åren. Idag har regionen en likviditet på 4,4 miljarder kronor och regionstyrelsen menar att man under goda tider måste kunna sätta av resurser för att kunna möta beslutade ekonomiska åtaganden i framtiden.

Moderaterna, kristdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med avsättningar till pensionerna.  

Majoritetens yrkande

Brevet till regeringen

Revisionens årspromemoria för verksamhetsåret 2007

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas webbplatser... Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24,
Kjell Foss, presschef, 0702-41 52 88, informatör presstjänsten Niclas Samsioe, 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF