Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2009-08-25 14:00


Regionstyrelsens sammanträde

Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland


2030 ska den västsvenska ekonomin inte längre vara beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet ska ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförbrukning. Så sammanfattas målet för den klimatstrategi som nu ligger färdig för Västra Götaland och som både ska minska klimatpåverkan och skapa hållbar tillväxt och nya jobb.

Under ett par år har fler än 600 personer från näringslivet, akademin, myndigheter med flera, tillsammans med politiker deltagit i dialogmöten om klimatfrågorna. I arbetet har man identifierat regionala utmaningar och föreslagit överenskommelser vad som bör göras för att saker ska hända.

Strategiarbetet har haft arbetsnamnet Smart energi och har drivits framåt av det politiska organet Beredningsgruppen för Miljö, där företrädare från Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet diskuterar långsiktiga, strategiska miljöfrågor. Förslaget till klimatstrategi har under året varit på remiss hos ett stort antal intressenter, och totalt har 83 svar på remissen kommit in.

Regionstyrelsens beslut att idag föreslå att regionfullmäktige antar klimatstrategin är en markering om ett aktivt offentligt engagemang i den fortsatta processen för att kraftigt minska beroendet av fossila bränslen och bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med andra offentliga aktörer ett särskilt ansvar för en positiv klimatutveckling. Bland de viktigaste arbetsredskapen finns de offentliga upphandlingarna, den regionala och kommunala planeringen, utbildning och påverkan gentemot nationella och internationella beslutsfattare.

Samarbete och överenskommelser om konkreta åtgärder ska långsiktigt driva det regionala klimatarbetet i Västra Götaland framåt.

Utifrån klimatstrategin kommer arbetet att fokuseras till sex strategiska områden:

  • Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler
  • Effektiva godstransporter – grön logistik
  • Effektiva persontransporter – mobilitet
  • Alternativa drivmedel och effektivare fordon
  • Ökad konsumtion av energi från jord, skog, sol och vind
  • Livsstil, konsumentmakt och producentansvar


Prioritering av biogas ska utredas

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde också, på miljönämndens förslag, att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att prioritera biogas som drivmedel för Västra Götalandsregionens bilar.

Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare även i det egna miljöarbetet. Miljönämnden vill därför utreda om man kan skärpa kraven på de fordon som används inom Västra Götalandsregionen och enbart upphandla fordon som drivs med biogas. Nämnden anser att biogas i nuläget är det bästa förnyelsebara bränslet för både miljön, klimatet och samhällsekonomin.

2004 beslutade regionen att enbart upphandla miljöfordon. Idag består 90 procent fordonsparken av miljöbilar som till den största delen drivs med etanol. 13 procent av bilarna drivs med biogas.

Övriga beslut i korthetKontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24.
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35


Läs meddelandet som PDF