Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2009-08-25 14:00


Regionstyrelsens beslut i korthet den 25 augusti


Fullmäktigeärenden

Klimatstrategi för Västra Götaland

Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige fastslår förslaget till regional klimatstrategi.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Se separat pressmeddelande

Avtal för Regionarkivet anpassas utifrån dagens förutsättningar

Arkivnämnden föreslår regionfullmäktige att Regionarkivet anpassas utifrån de behov och förutsättningar som finns idag och att avtalstexten därmed förändras. I den tidigare texten står att det att verksamheten ska bedrivas i Vänersborg, Mariestad och Göteborg, ett krav som i den nya avtalstexten försvinner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt arkivnämndens förslag.

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt kommunalförbundet Stretered

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarfrihet för Stiftelserna Kosterhälsan, Stenebyskolan, Västsvensk fritidsområden och Simmeröds Barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

Motion om ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningarna besvarad

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Eva-Lott Grams (KD) motion är besvarad. Gram föreslår att Västra Götalandsregionen ska arbeta för att tillgängligheten till ungdomsmottagningarna ska öka och samt att samarbetet med kommunerna och skolhälsovården fördjupas. Regionstyrelsen hänvisar till hälso- och sjukvårdsutskottet som menar att motionärens intentioner bland annat täcks in av att ungdomsmottagningarnas tillgänglighet lyfts fram i budgeten för 2010.

Västra Götalandsregionen ska utreda hospice för barn och unga

I en motion till regionfullmäktige föreslår Monica Selin (KD) att Västra Götalandsregionen ska utreda om det finns behov av ett hospice för barn och unga och vad som i så fall krävs för att starta verksamheten. Selin menar att de barn och unga som lider av dödlig och obotlig sjukdom och deras anhöriga kan vara i stort behov av särskilt stöd i livets slutskede. Även om det bästa för barn och unga oftast är att vårdas i hemmet kan hospice vara ett gott och ibland nödvändigt alternativ för att familjen ska kunna få den hjälp och det stöd de behöver. Selin menar även att äldre barn och ungdomar periodvis kan känna behov av att komma bort från familjen under en tid.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige bifaller motionen och att Västra Götalandsregionen utreder om det finns ett behov av hospice för barn och unga och vad som i så fall krävs för att starta en sådan verksamhet.

Inga desinfektionsmedel vid sjukhusens och vårdcentralernas entréer

Monica Selin (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att desinfektionsmedel ska finnas tillgängligt i entréerna till Västra Götalandsregionens sjukhus och vårdcentraler.

Regionstyrelsen beslutade enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag att motionen är besvarad. Utskottet hänvisar till att handhygien är grundläggande i allt sjukvårdsarbete. Men enligt utskottets yttrande är det inte meningsfullt att sätta upp desinfektionsutrustning vid ingångarna till sjukhusen och vårdcentralerna eftersom desinfektionens verkan troligen helt avtagit när en anhörig eller besökare väl träffar patienten. Utskottet menar däremot att man ska vara frikostig med att tillhandahålla handdesinfektion vid alla mottagningar, vårdavdelningar, toaletter och personalutrymmen och att patienter och besökare informeras om god handhygien.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen. 

Västra Götalandsregionen samarbetar med Socialstyrelsen om HIV/AIDS information

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Amanda Åhalls (V) motion om att öka ungas medvetande om HIV/AIDS genom en utbildnings- och informationskampanj, är besvarad.

Styrelsen hänvisar till att Västra Götalandsregionen genom sitt samarbete med bland annat Socialstyrelsen redan deltar i olika insatser för att öka kunskapen bland ungdomar och unga vuxna om HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Motion om att använda lyckoforskningen som grund för utvärdering av ”Det goda livet” besvarad

Stefan Kristiansson med flera (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska undersöka om man kan använda lyckoforskningen som ett sätt att utvärdera Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar till att lyckoforsningen redan används i utvärderingen av visionen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om tågcharter besvarad

I en motion till regionfullmäktige föreslår Sören Kviberg med flera (V) att regionstyrelsen ska undersöka förutsättningarna för att öka intresset för tågcharter. Dessutom vill motionärerna att Västsvenska Turistrådet ska inleda samarbete och projekt med reseföretagen för att öka resandet med tågcharter.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med ett yttrande från Västsvenska Turistrådet samt att ett arbete enligt motionärernas intentioner redan pågår.

Regionen köper tomt för Angereds Närsjukhus

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att bevilja en låneram på 40 miljoner till att köpa och projektera mark för att bygga en ny byggnad för Angereds Närsjukhus i Angereds centrum.

 

Styrelseärenden

Fortsatt gemensamt uppdrag för rättspsykiatrin

Västra Götalandsregionens fyra verksamheter för rättspsykiatrisk vård, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, bör även framöver ha ett samordnat uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Beslutet innebär att nuvarande organisation permanentas och bedrivs inom de fyra förvaltningarna.

För att utveckla det regiongemensamma arbetet inom den rättspsykiatriska vården ska det så kallade specialitetsrådets ställning stärkas och arbeta för gemensamma rutiner för utredning, diagnostik, behandling och uppföljning. Samverkan mellan de fyra verksamheterna ska förbättras och det regiongemensamma arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning ska förstärkas.

Rättspsykiatrisk slutenvård bedrivs inom NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus. Vid Södra Älvsborgs Sjukhus bedrivs rättspsykiatrisk öppenvård. Totalt finns 147 vårdplatser. Dessutom köper regionen 24 vårdplatser vid Karsuddens sjukhus. Efter den pågående utbyggnaden kommer det att finnas totalt 174 vårdplatser.

Samordnad beställning för tandvården

Västra Götalandsregionens beställningar av tandvård ska samordnas av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det beslutade regionstyrelsen vid tisdagens möte. Bland annat ska nu skillnaderna i tandvårdsersättningen försvinna genom en regiongemensam ersättningsmodell för odontologin och barn- och ungdomstandvården. Dessutom uppmanas hälso- och sjukvårdsnämnderna att ta hänsyn till geografiska, strukturella skillnader när det gäller barn- och ungdomstandvården.

Nya regler för åtkomst till patientuppgifter

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens möte att införa nya regler för hanteringen av patientuppgifter inom Västra Götalandregionen. De nya reglerna omfattar tilldelningen av behörigheter, spärr för åtkomst samt kontroll av åtkomst till patientuppgifter.

Beslutet är en följd av den nya patientdatalagen som infördes den 1 juli 2008 och som ställer nya och högre krav på hanteringen av patientuppgifter inom landsting och regioner.

Ytterligare en vårdgivare godkänd för VG Primärvård

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ytterligare en ansökan om att få bedriva vård inom VG Primärvård från och med den 1 oktober 2009. Den godkända verksamheten är STIO Läkarbemanning AB i Strömstad.

Revisionsrapporter godkända

Regionstyrelsen beslutade att godkänna revisionsrapporterna ”Styrning av VGRnet” och ”Granskning av IT-visionen och verkligheten”. I rapporterna påpekas bland annat att det råder oklar ansvarsfördelning för VGRnet samt att det finns oklarheter kring hur olika handlingsplaner på IT-området hänger samman.

Västra Götalandsregionen utreder prioritering av biogas

Regionstyrelsen beslutade på miljönämndens förslag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att prioritera biogas som drivmedel för Västra Götalandsregionens bilar. 2004 beslutade regionen att enbart upphandla miljöfordon. Idag består 90 procent fordonsparken av miljöbilar, och de flesta drivs med etanol.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Se separat pressmeddelande

Den ekonomiska obalansen kvarstår för flera verksamheter

I delårsrapporten för mars 2009 angav sex av Västra Götalandsregionen verksamheter, bland annat sjukhusen och flera hälso- och sjukvårdsnämnder, att de inte kommer att uppnå ekonomisk balans 2009. Styrelsen beslutade då att verksamheterna skulle återkomma med åtgärder och konsekvenser för att få ekonomin i balans. Verksamheterna har nu redovisat sina åtgärder men underskotten kvarstår och ytterligare två verksamheter befarar nu underskott för 2009, hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Göteborgs folkhögskola.

Regionstyrelsen beslutade att de verksamheter som har förväntade underskott 2009 ska redovisa effekterna av genomförda åtgärder samt ytterligare åtgärder och konsekvensanalys för att komma till rätta med underskotten. Redovisningen ska ske i samband med delårsrapporten för augusti.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Framställan om användning av eget kapital och utökade regionbidrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad och Västarvet har begär att få använda delar av det egna kapitalet samt utökade regionbidrag för 2009 och 2010.

Regionstyrelsen beslutade att hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhärad får använda 12 miljoner av det egna kapitalet 2009 och 24,5 miljoner 2010. Nämnden begäran om utökat regionbidrag avslogs. Pengarna från det egna kapitalet ska användas till angelägna behov vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Regionstyrelsen beslutade också att Västarvet får disponera 1,5 miljoner kronor av det egna kapitalet under 2009 men avslog begäran om utökat regionbidrag. Pengarna från det egna kapitalet ska användas till uppskjutna planerade projekt och omställningsbidrag.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Fastighetsnämnden tar över ansvaret för fastighetsbunden teknisk säkerhet

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden ska överta ansvaret för den fastighetsbundna tekniska säkerheten. Tidigare var detta verksamheternas ansvar som bland annat innebär skyddsåtgärder mot brand och inbrott samt kameraövervakning med mera. Beslutet är en konsekvens av det tidigare fullmäktigebeslutet 2008 om Västra Götalandsregionens säkerhetsstrategi. I och med dagens beslut fastslår regionstyrelsen även en handlingsplan för fastighetsnämndens övertagande av den fastighetsbundna tekniska säkerheten.

Inriktning för regionstyrelsens budget 2010

På tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om inriktningen för regionstyrelsens budget 2010. Budgeten omfattar drygt 2,7 miljarder kronor fördelade på tre huvudområden, regionstyrelsen 289,5 miljoner, regionkansliet 374,8 miljoner och regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsansvar 1562 miljoner kronor.

I budgeten ingår ett effektiviseringskrav på 3 procent eller 82,5 miljoner kronor vilket innebär att verksamheten och dess organisering behöver ses över. Budgeten fastställs slutgiltigt vid regionstyrelsens sammanträde den 27 oktober.

Lättare för personer med funktionsnedsättning att få anställning i regionen

Nu ska det bli lättare för personer med funktionsnedsättning att få arbete och praktik inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens möte om en överenskommelse med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen innebär att man nu utgår ifrån fyra så kallade arbetsmarknadsnoder. Noderna ska skapa arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning och förbättra rehabiliteringsprocessen för långtidssjukskrivna, samt arbeta med omställningsarbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nodernas uppgift är att effektivisera samarbetet mellan regionens olika verksamheter som ligger någorlunda geografiskt samlade och som kan kopplas till gemensamma lokala arbetsmarknadsområden. Genom noderna skapas en gemensam struktur för att utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionen, fackliga företrädare, företagshälsovården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Dagens beslut är en förlängning av Västra Götalandsregionens beslut i december 2008 om att utveckla Västra Götalandsregionen som arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Yttrande över ”Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands”

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över ”Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands” enligt ett förslag från regionkansliet.

Yttrande över rapporten ”Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser”

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande till Näringsdepartementet om rapporten ”Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser” i enlighet med regionkansliets förslag. Västra Götalandsregionen instämmer bland annat i utredningens förslag om förbättrad tillgänglighet till flygplatser, att finansieringen bör ske via stadsbudgeten och att Transportstyrelsen administrerar systemet.

 

Länk till dagens handlingar...

Kommentarer till regionstyrelsens beslut kan finnas på de politiska partiernas webbsidor...Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702-49 17 24.
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35


Läs meddelandet som PDF