Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-19 09:55


På jakt efter nyckeln till en effektivare sjukvård


Forskare vid Chalmers och ledare i Västra Götalandsregionen samarbetar kring utmaningen att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården. Ett av målen är att få en helhetssyn på hela vårdkedjan, från förebyggande vård till rehabilitering. Den amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente med ansvar för 8.6 miljoner patienter har lyckats att effektivisera sjukvården och samtidigt skapat ett mervärde för patienterna.

– Det handlar om nya vägar för att se helheten i vårdapparaten, säger Andreas Hellström forskare vid Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.

Jeffrey Weisz och Michael Kanter är ledare på Kaiser Permanente – som har lyckats att effektivisera sjukvården och samtidigt skapat ett mervärde för patienterna.  Den 20 januari är de huvudtalare på konferensen Lärande över gränser som hålls på Chalmers. Det är en nationell konferens med inriktning mot verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården och är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionens Centrum för Verksamhetsutveckling och Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.

– Syftet med konferensen är att lära av varandra - att över sektors- och nationsgränser identifiera goda exempel på hållbar utveckling samt diskutera de lösningar och resurser som krävs för en sådan utveckling av sjukvårdssystemen, säger Andreas Hellström.

Kaiser Permanente jobbar mycket framgångsrikt med att integrera hela vårdkedjor. Andra exempel är ett omfattande utvecklingsarbete med att involvera patienten i vårdprocessen, arbeta med förebyggande vård och med utveckling av kommunikation mellan läkare och patient genom hela vårdprocessen. För att sätta organisationen i relation till svenska mått har Kaiser sjukvårdsansvar för över 8.6 miljoner patienter.

– Vi hoppas att vi kan få med oss värdefull kunskap om hur man kan jobba med den typen av modeller och hur det skulle vara applicerbart i den svenska sjukvården, säger Gösta Carlsson utvecklingschef på Centrum för Verksamhetsutveckling.

 

Mer information

Center for Healtcare Improvement vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers innehar expertis inom ämnesområden som exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation och entreprenörskap. Målet är att i samverkan med svensk hälso- och sjukvård skapa, översätta och sprida forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap.

www.chi-net.se

Centrum för verksamhetsutveckling vid Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelning, ansvarar för att aktivt bedriva och stödja verksamhetsutveckling i regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar och verksamheter för att främja ett systematiskt arbetssätt med ständiga förbättringar av verksamhetens processer.

www.vgregion.se/cvu

Kaiser Permanente, som idag är en av USAs främsta vårdorganisationer, startade som en social rörelse för att erbjuda stålarbetare, varvsarbetare och deras familjer god hälso- och sjukvård i början av 1940-talet.

www.kaiserpermanente.org

 

Kontaktpersoner:

Andreas Hellström,forskare
Centre for Healthcare Improvement
Chalmers tekniska högskola
076-1191423
andreas.hellstrom@chalmers.se

Anna Ringheim
Centrum för Verksamhetsutveckling
Västra Götalandsregionen
073-6254424
anna.ringheim@vgregion.seKontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF