Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-03-04 10:00


Trenden visar att patienterna är fortsatt nöjda med bemötandet


Under hösten 2014 mätte Västra Götalandsregionen för 6:e gången Primärvården inom Nationell patientenkät (NPE) och nu är resultaten klara. Mätningen var en så kallad mellanårsmätning inom NPE vilket innebär att alla landsting och regioner i landet inte var med. Totalt deltog 13 landsting/regioner av 21 i mätningen, som genomfördes både för läkarbesök och sjuksköterskebesök. Samtliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen deltog i mätningen, såväl inom Närhälsan som de privata med en svarsfrekvens på 52, 4 %.

Det ställs ett antal värderande frågor i enkäterna som delas in i 8 stycken övergripande indikatorer som bygger på den patientupplevda kvaliteten (PUK-värde): bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och rekommendera. 

Nästan samma som 2013 - endast marginella försämringar

I jämförelse med förra mätningen 2013, noteras endast marginella försämringar i värdena.

Trend 2009- 2014

  • Patienterna upplever att läkaren lyssnar till vad de har att säga
  • Patienterna blir bemötta med respekt

MEN också:

  • Att patienterna vill vara mer delaktiga i sin vård
  • Att patienterna inte får information om varningssignaler som de ska vara uppmärksamma på
  • Att patienterna ofta inte får information om läkemedelsbiverkningar

I tabellen nedan redovisas de samlade resultaten för Primärvården i Västra Götalandsregionen 2014 uppdelat på läkar- och sjuksköterskebesök. Värdena inom parantes anger 2013 års värde.

Skillnaderna mellan läkar- och sjuksköterskebesöken beror sannolikt på att patientgruppen som går på sjuksköterskemottagningar får en bättre relation med sin vårdcentral och följer ett vårdprogram som är känt för dem, till skillnad från många ad hoc-besök hos läkaren.

Primärvård 2014 höst PUK-värde PUK-värde
Indikator Läkare   Sjuksköterska
Bemötande 89 (89)  94 (94)
Delaktighet 77 (77) 84 (85)
Information 76 (76)  83 (84)
Tillgänglighet 76 (78)  84 (85)
Förtroende 83 (83)  92 (93)
Upplevd nytta 80 (80)  88 (88)
Helhetsintryck 70 (71)  77 (78)
Rekommendera 81 (81)  86 (88)

 

PUK-värde är ett mått på Patient Upplevd Kvalitet som mäts på en skala mellan 0 och 100. Desto högre värde desto högre patientupplevd kvalitet.

Kontaktperson: Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 0730-771177 samt Eva-Charlotta Helgesson, Planerare, telefon 010-441 13 51.Kontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF