Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-02-27 15:10


Söker dialog med kommuner om sprututbyte


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna till en fördjupad dialog med kommuner om vård för missbrukare.

Dialogen ska sökas med samtliga relevanta kommuner i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska också rapportera vid styrelsens nästa sammanträde, 11 mars, om de senaste forskningsrönen avseende missbruksvården.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen eftersträvar en dialog med kommunerna som bygger på forskning och evidens för att dels skärpa insatserna så att missbrukaren ska komma ifrån sitt drogberoende, dels för att minimera risken för smitta av bland annat. hepatit C, och det mänskliga lidande som det medför. Det är mot denna bakgrund sprututbyte kan vara en del i en bred palett av insatser inom missbruksvården som bör prövas och vetenskapligt utvärderas också i Västra Götaland.

Finansiering av omsorgskoordinationer på akutmottagningar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att fyra miljoner kronor ska används för introduktionsfinansiering av omsorgskoordinatorfunktionen på sjukhusens akutmottagningar under 2015 och 6,5 miljoner kronor under 2016.

Det finns många patienter som söker på akutmottagningarna, som i första hand behöver förbättrad omsorg och vård i hemmet och inte inläggning på sjukhuset. För att hjälpa dessa patienter till rätta har flera akutmottagningar testat funktioner som kallas omsorgskoordinatorer. De tar kontakter med kommuner och primärvård för att stärka nätverket runt dessa sköra patienter så att de kan återvända hem. Ibland behövs längre tid för att ordna alla dessa kontakter och då kan patienten läggas in på så kallade 23-timmarsplatser. Omsorgkoordinatorernas arbete på Sahlgrenskas universitetssjukhus har undvikit 15-30 onödiga inläggningar per vecka.

Patientsäkerhetsplan ska minska vårdskadorna

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde patientsäkerhetsplanen för 2015. Planen har utarbetats av hälso- och sjukvårdsavdelningen i samråd med chefläkarna inom Västra Götalandsregionens verksamheter.

Västra Götalandsregionens vård håller mycket hög kvalitet. Samtidigt är vården inte så säker som den kunde vara. Man kan uppskatta att undvikbara skador (vårdskador) uppkommer i samband med mellan 5 och 10 procent av alla slutenvårdstillfällen. Även i öppen vård förekommer vårdskador.

Patientsäkerhetsarbete innebär insatser för att minska riskerna för vårdskador. Alla skador som kunnat undvikas om rätt åtgärd vidtagits av vården räknas som vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet skall i grunden innebära en nollvision för vårdskador vilket innebär att sjukvården hela tiden ska sträva efter att minska antalet undvikbara skador.

Patientsäkerhetsplanen beskriver patientsäkerhetsarbetet men slår också fast en del mål. Exempelvis ska antibiotikaförskrivningen som idag ligger på 320 recept per 1000 invånare minska till cirka 250. Ett annat exempel är trycksår som orsakar stort lidande för patienterna och idag drabbar 14 procent av inneliggande patienter ska minska med tio procent årligen.

Överbeläggningar och utlokaliseringar medför ökad risk för vårdskador. Antalet överbeläggningar vid Västra Götalandsregionens sjukhus minskade under 2014 samtidigt som nya vårdplatser inrättades på flertalet sjukhus. Regionen ligger dock fortfarande något över riksgenomsnittet. Patientsäkerhetsplanen slår fast att den genomsnittliga beläggningsgraden på varje sjukhus inte ska överskrida 90 procent.

Ska bli bäst på att ta hand om patienter med artros

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att avsätta fem miljoner kronor på omhändertagande av patienter med artros. Målet är att Västra Götalandsregionen ska bli bäst i Sverige. Arbetet genomförs under två år och är ett samarbete mellan vårdvalsenheten, kvalitetsregistret, vårdgivarna, Försäkringskassan, hälsoekonomer med flera.

Satsningen är en del i fördelningen av outnyttjade statsbidrag för rehabiliteringsgarantin. Totalt fördelades närmare 20 miljoner kronor till bland annat mer forskning om förhållandet arbete och hälsa, samt finansiering av fler ST-läkare inom allmän medicin.

Likvärdiga ungdomsmottagningar

Hälso- och sjukvårdsutskottets föreslår att regionstyrelsen ska besluta om en satsning på ungdomsmottagningarna i Västra Götaland. Tillsammans med utförarna inom kommunerna ska det säkerställas att likvärdiga kompetenser och resurser finns på mottagningarna.

Barns och ungas psykiska hälsa är ett särskilt prioriterat område och här spelar ungdomsmottagningarna en viktig roll för att möta ungdomars behov av hög tillgänglighet och bred kompetens.

Idag finns det ungdomsmottagningar i alla kommuner i Västra Götaland. Målgruppen för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland är 236 535 ungdomar mellan 13-24 år. Två tredjedelar av målgruppen finns utanför storstadsområdet Göteborg och målgruppen varierar stort mellan kommunerna.

Hälso- och sjukvårdsavdelningens utredning föreslår en modell med en huvudmottagning och bas- och/eller närmottagningar. Modellen innefattar en standard om vilka kompetenser och vilka resurser som ska finnas på de olika nivåerna och där specialistkompetens från huvudmottagningen bemannar de andra i relation till målgruppens behov och storlek.

En kartläggning av bemanningen vid ungdomsmottagningarna ger vid handen att det krävs en utökning med barnmorska, läkare och ett antal kuratorer och/eller psykologer för att möta upp mot behovet. Utökningen föreslås ske succesivt under en tre års period. Kostnaden beräknas till ungefär nio miljoner kronor.Kontaktperson: Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen,0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2 vice ordförande,0700-85 25 44,
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77, eller Kjell Foss, kommunikationsstrateg HSA, 0700-82 55 17.


Läs meddelandet som PDF